TASUTA TRANSPORT tellimustele alates 150€!
Avatud:
E-R 9-18 Tallinn
E-R 9-18 ja L 10-13 Saku
E-P 10-18 LUIGE

VEEBIPOE GARANTIITINGIMUSED

1. Aiatäht OÜ veebipoe müügigarantii andja Aiatäht OÜ (registrikood 11554463) annab kaubale müügigarantii vastavalt käesolevatele tingimustele.

2. Kui ostja on eraisik ja kasutab kaupa isiklikuks otstarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui kaupa kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust.

a. Eraisikute puhul vastutame kaubal ilmnevate puuduste eest 2 aasta jooksul, alates kauba üleandmisest.
b. Juriidiliste isikute puhul lähtume tootjapoolsest garantiiajast 1 aasta, alates kauba üleandmisest, va. kui tootja ei ole märkinud teisiti.

3. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, korraldab müügigarantii andja kauba tasuta parandamise. Kui kaubaga kaasa on aku, siis see on kulumaterjal, mistõttu on akude garantiiaeg on 6 kuud. Kaubale paigaldatud neljataktilise mootori garantiiperioodi määrab eraldi mootori tootja. Garantiitingimused leiab mootori kasutusjuhendist.

4. Müügigarantii ei kehti, kui:

 • kauba seerianumber on eemaldatud, välja vahetatud või pole loetav;
 • kaupa pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis olevaid juhiseid pole järgitud;
 • kasutaja ei teavitanud müüjat kaubal ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põhjustades sellega seadmele lisakahjustusi;
 • kauba viga on tingitud liikuvate detailide (lõikeseade, rihm, sidur, filter jne) loomulikust kulumisest;
 • hooldustöid pole tehtud (kasutusjuhendis vm kaubaga kaasas olevas dokumendis on ette nähtud kauba perioodiline hooldus ja ostja ei ole pöördunud tähtaegselt selle teostamiseks müügigarantii andja esindusse);
 • kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määret;
 • remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid, rihmad jne);
 • kauba viga on tingitud õnnetusjuhtumist (nt kukkumine);
 • kaupa on rendile antud;
 • kaup ei kuulu enam selle esmaostjale.

5. Müügigarantii lõpeb:

 • müügigarantii tähtaja möödumisel;
 • kauba seerianumbri eemaldamisel või rikkumisel;
 • kauba parandamisel või parandamise üritamisel muu isiku poolt kui müügigarantii andja.

6. Kui müügigarantii tähtaja jooksul ilmneb kaubal materjali, konstruktsiooni või koostamisviga, on ostjal õigus müügigarantii tähtaja jooksul omal valikul pöörduda ühte järgmistest müügigarantii andja esindustest vt aiataht.ee.

7. Kauba vea ilmnemisel, peab ostja lõpetama kohe seadme kasutamine ja toimetama kauba esindusse seisundis, milles see oli vea ilmnemise ajal. Müügigarantii andja esindusse pöördumisel peab ostja üle andma parandamiseks kauba ja kirjeldama ilmnenud viga. Kaup võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse esindusse komplektsena.

8. Müügigarantii andja esinduse nõudel peab ostja esitama kauba ostmise aega tõendava dokumendi (nt arve).

9. Müügigarantii andja parandab kauba tasuta mõistliku tähtaja jooksul, mis ei ole pikem kui 30 päeva. Müügigarantii andja informeerib ostjat sellest, et kaup on parandatud, telefoni või e-posti teel. Peale parandamist saab ostja kauba kätte samast esindusest, kuhu ta selle parandamiseks üle andis.

10. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, siis müügigarantii andja asendab tasuta kauba. Selleks informeerib müügigarantii andja sellest ostjat telefoni või e-posti teel, teatades ka päeva, millal on varasemalt võimalik ostjal kätte saada asendatud kaup. Ostja saab asendatud kauba kätte samast esindusest, kuhu ta algse kauba parandamiseks üle andis.

11. Kui kauba parandamine ei õnnestu või ei ole müügigarantii andja arvates majanduslikult otstarbekas, kuid kauba asendamine on võimatu ja müügigarantii andja on otsustanud tagastada kauba eest makstud raha, siis informeerib müügigarantii andja sellest ostjat telefoni või e-posti teel. Ostja on sellisel juhul kohustatud teatama oma arvelduskonto numbri, kuhu müügigarantii andja saaks tagastada kauba eest makstud raha. Müügigarantii andja tagastab raha 14 päeva jooksul arvates ostjalt arvelduskonto numbri saamisest. Raha tagastamine kolmanda isiku arvelduskontole on võimalik üksnes ostja kirjaliku avalduse alusel.

12. Müügigarantii andja ei hüvita ostjale kauba transpordikulusid ega kahju, mis tekib ostjal seoses kauba kasutamise võimatusega selle rikkisoleku ja parandamise aja jooksul. Mitte ühelgi juhul ei hüvita müügigarantii andja ostjale saamata jäänud tulu.

13. Müügigarantii tähtaeg pikeneb ajavahemiku võrra, millal kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab ostja poolt kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, millal müügigarantii andja informeerib ostjat sellest, et kaup on parandatud.

14. Kui müügigarantii andja asendab tasuta kauba, siis ei alga asendatud kauba suhtes müügigarantii tähtaja kulgemine uuesti.

15. Algne müügigarantii pikeneb sellisel juhul ajavahemiku võrra, millal algne kaup oli paranduses. Nimetatud ajavahemik algab ostja poolt algse kauba parandamiseks üleandmise päevast ja lõpeb päeval, mil müügigarantii andja informeerib ostjat sellest, et asendatud kaup on võimalik kätte saada.

16. Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on tarbijast ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Avatud: E-R 9-18 Tallinn
E-R 9-18 ja L 10-13 Saku
E-P 10-18 LUIGE